เจ้าคณะตำบล

พระครูบริหารธรรมรักขิต
จิรธมฺโม
จต.เมืองใต้
เอก - ม.ศ.๕
หลวงสุมังคลาราม - ชุมชนวัดหลวงฯ เมืองใต้ เมือง
พระครูสารธรรมคุณาทร
ฐิตธมฺโม
จต.ดูน
เอก - ป.๔
เกษหงษ์ 6 อะลาง ตำแย พยุห์
พระครูปลัด ดำรง อนาลโย
จต.กำแพง
59 30 เอก ป.๔
ประชานิมิต 109 ตำแย กำแพง อุทุมพรพิสัย
พระมหาธนดิษฐ์ สมจิตฺโต
จต.ห้วยทับทัน
51 30
เอก ปธ.๕ ม.๖
ประชารังสรรค์ ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน
พระครูวิศาลธรรมพินิจ
ปุญฺญธมฺโม
จต.โสน
50 29 เอก - ป.๖
ป่าหนองโพธิ์
10 หนองโพธิ์ โสน ขุขันธิ์
พระครูสุนทรสาธุกิจ
ชาคโร
จต.พราน
48 28 เอก - ป.๖
ป่าซำม่วง 5 ซำม่วง ชำ กันทรลักษ์
พระครูขันติธรรมโกวิท
ขนฺติโก
จต.กระแชง-จานใหญ่
50 28 เอก - ป.โท
ศรีอุดม 8 ศรีอุดม จานใหญ่ กันทรลักษ์
พระครูวิบูลปัญญาคม
ปญฺญาคโม
จต.เมืองคง
48 27 เอก - ป.๔
ป่าเวียงคำ 11 เวียงคำ เมืองคง ราษีไศล
พระครูพิเนตรสมณกิจ
สุปญฺโญ
จต.ภูผาหมอก
44 24 เอก - ป.๖
ป่าก่อเจริญธรรม 4 โศกขามป้อม ภูผาหมอก กันทรลักษ์
เจ้าคณะตำบลโพนข่า
พระครูอุดมสารวิมล
ชาตรี
เจ้าอาวาสวัดบ้านบก
พระปลัด อำนาจ
เขมิโย
จต.สวนกล้วย
38 18 เอก - ม.๓
ป่าอริยธรรม
9 หนองตลาด บึงมะลู กันทรลักษ์
พระครูไพโรจน์ปทุมากร
เขมิโก
จต.หนองหญ้าลาด
43 18 เอก - ป.๖
ป่าศรีสมบูรณ์ภูดิน 13 ศรีสมบูรณ์ ภูเงิน กันทรลักษ์
พระครูปัญญาธุราทร
ยโสธโร
จต.ปราสาท
39 16 เอก - ป.โท
บ้านหนองฮะ
3 หนองฮะ ปราสาท ห้วยทับทัน
พระครูสุพัฒน์ศาสนคุณ
กิตฺติธโร
จต.รุง
54 16 โท - ปวช
ป่าหนองโปร่งใหญ่ 8 หนองโปร่งใหญ่ รุง กันทรลักษ์
เจ้าอธิการอภิเดช อหิปสฺสิโก
จต.เสียว
38 8 เอก ป.ธ.๑-๒ ศบ.บ.
ป่าวังทอง
วังทอง หนองฮาง เบญจลักษ์
พระครูใบฎีกา พรชัย จนฺทโก
จต.ไพรพัฒนา
8 เอก
ไพรพัฒนา
3 ไพรพัฒนา ไพรพัฒนา ภูสิงห์