เจ้าคณะอำเภอ

พระครูสิริวินัยวัฒน์
สิริจนฺโท
จอ.เมืองศรีสะเกษ
69 48 เอก ปธ.๔ ป.ตรี
หลวงสุมังคลาราม - ชุมชนวัดหลวงฯ เมืองใต้ เมือง
พระครูวิจิตรปุญญาพิรัต
กตปุญฺโญ
จอ.ขุนหาญ-โนนคูณ
66 42 เอก - -
ทพส.ป่าศรัทธาธรรม 8 โพธิ์ โพธิ์ เมือง
พระครูสิริรัตนาภรณ์
สิรินฺธโร
จอ.กันทรลักษ์
56 34 เอก - ม.ศ๕
สวนกล้วย สวยกล้วย สวนกล้วย กันทรลักษ์
พระครูวิเชียรรังสรรค์
จนฺทูปโม
จอ.ห้วยทับทัน
54 34 เอก - ป.เอก
หนองสิมใหญ่
2 หนองสิมไหญ่ ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน
พระครูศรีปริยัตยานุกูล
สารีปุตฺโต
จอ.เบญจลักษ์
54 32 เอก ป.ธ๖ ป.๖
อัมพวนาราม 5 ซำม่วง ชำ กันทรลักษ์
พระครูธรรมสารสาธิต
เตชธมฺโม
จอ.อุทุมพรพิสัย
54 33 เอก - ศน.ม
ประชานิมิต 109 ตำแย กำแพง อุทุมพรพิสัย
พระครูโกศลสิกขกิจ
วายาโม
จอ.ภูสิงห์
60 29 เอก - มศ.๓
ไพรพัฒนา 3 ไพรพัฒนา ไพรพัฒนา ภูสิงห์
พระวินัยเมธี
คมนสิทฺโธ
จอ.ขุขันธ์
48 27 เอก ปธ.๔ กศ.ม
ป่าศรีสำราญ - ชุมชนศรีสำราญ หนองครก เมือง
พระครูกิตติวรโสภณ
อินฺทริโย
จอ.กันทรารมย์
40 20 เอก - ป.๖
ประชารังสฤษฏิ์ 6 คุ้มหนองไฮ ดูน กันทรารมย์