พระเลขานุการ

เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ธรรมยุต

พระครูอมรศัพท์

(จิรัชญฐ์  วีรธมฺโม)

ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๐ ๔๗๖ ๓๒๓๐,  ๐๘๕ ๒๔๐ ๕๔๕๕

E-meil; Ssk_provim.off.th@hotmail.com

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองศรีสะเกษ

พระมหาปัญญา อภิปญฺโญ

นธ.เอก ป.

พระปลัด ประมวล กิตฺติสาโร
วัดประชารังสรรค์
เลขานุการเจ้าคณะอำเภออุทุมพรพิสัย
พระครูธรรมธร วรวุฒิ จิตฺตญาโณ
วัดป่าวิสุทธิธรรม
น.ธ.เอก ศน.บ. , ร.ม.
Email; dong_f7@outlook.com
Tel. 086 434 0431